STATUT Udruzenja gradjana KOD


U skladu sa odredbama čl.  10, 11, 12 i 78. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na VI  Skupštini udruženja građana »Смарти-e« Друштво за интелигентне комуникације na sednici održanoj 18. marta 2011. godine u Beogradu, usvojen je:

 

 

STATUT

 

Удружења грађана

KOД

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Oblast ostvarivanja ciljeva

Udruženje građana КОД  (u daljem tekstu: Udruženje) je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti:

izgradnja uslova za razvoj socijalne pravde i novog kulturnog modela odgovornog društva u kojem postoje jednake šanse i mogućnosti za svakog.

КОД je društveni servis za iniciranje, stimulisanje, stvaranje, organizovanje, koordiniranje, podržavanje i realizovanje svih akcija koje doprinose stvaranju stabilnog i pravičnog društva koje uključuje ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju i osobe sa invaliditetom, a posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja.

 

Udruženje ima svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.

 

Član 2.

 

KOД je legitimni naslednik organizacije civilnog društva »Смарти-e« Друштво за интелигентне комуникације iz Beograda, osnovanog 2006. godine, čiji je naziv u toku zakonskog procesa preregistracije udruženja a na osnovu odluke Upravnog odbora donete na VI Skupštini Друштва  »Смарти-e«, promenjen u KOД.

Naziv udruženja građana je: Удружење грађана КОД.

Naziv na engleskom jeziku je: Civil Association CODE.

Skraćeni naziv udruženja je: КОД

Pečat

Član 3.

KOД ima pečat okruglog oblika na čijem levom obodu piše: Удружење грађана КОД, a na desnom  engleskom Civil Association CODE, a na sredini je grafički znak sa iglom iz koje izlazi natpis ćirilicom  КОД.

Član 4.

 

Sedište Udruženja građana КОД –a je u Beogradu.

КОД svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

Član 5.

Udruženje predstavlja i zastupa Direktor. Direktor može u pojedinim situacijama da ovlasti drugu osobu da predstavlja i zastupa Udruženje.

Ciljevi i zadaci

Član 6.

Ciljevi КОД-a su izgradnja uslova za razvoj socijalne pravde i novog kulturnog modela odgovornog društva u kojem postoje jednake šanse i mogućnosti za svakog.

 

Zadaci КОД-a su stvaranje mogućnosti za profesionalno, ekonomsko i društveno osnaživanje i uključivanje pripadnika ugroženih i marginalizovanih grupa kao ravnopravnih članova društva, i s tim u vezi podizanja profesionalnih kompetencija pripadnika ugroženih i marginalizovanih grupa, naročito mladih, žena i osoba sa invaliditetom.

 

Delatnost

Član 7.

КОД u ostvarivanju svojih ciljeva naročito:

1)      Doprinosi društvenoj i ekonomskoj integraciji i razvoju kreativnog i civilnog sektora radi poboljšanje socijalne i ekonomske pozicije pripradnika ugroženih grupa;

2)      Doprinosi izgradnji kulture odgovornog društva, toleranciji i društvenoj inkluziji;

3)      Organizuje inkluzivne projekte neformalnog obrazovanja radi unapređenja profesionalih kompetencija mladih, osoba bez trajnog zaposlenja, žena, osobe sa invaliditetom …;

4)      Deluje na polju društvenog aktivizma, omladinske politike, interkulturnog dijaloga;

5)      Razvija savremenu umetničku produkciju, doprinosi razvoju kreativnosti i inovativnosti,  (vizuelna umetnost, rukotvorine, muzika, multimedija, umetnost u javnom prostoru, scenska i književna umetnost) i lokalne zajednice;

6)      Doprinosi održivom razvoju i zdravim životnim stilovima, promociji eko dizajna.

 

 

i to kroz sledeće aktivnosti:

 

 1. Razvoj koncepata i sprovođenje programa inkluzivne neformalne edukacije iz oblasti umetnosti, dizajna, zanatstva, digitalnih i grafičkih komunikacija, rekreacije, omladinske politike, permakulture, hortikulture, a kroz forme savetovanja, seminara, treninge, radionica, omladinske razmene, građanske participacije, internet komunikacije, video aktivizam i dr.;
 2. Unapređenje socijalne, ekonomske i profesionalne pozicije mladih kroz programe profesionalne orjentacije, prakse, volonterizma i društvenog i omladinskog preduzetništva;
 3. Podizanje profesionalnih standarda mladih umetnika i doprinos obrazovanju umetničke publike kroz prikupljanje, obradu i objavljivanje naučne i stručne literature i aktuelnih informacija o kulturnim i umetničkim trendovima u zemlji i inostranstvu, kao i istraživanja eksperimentalnog razvoja u humanističkim naukama, prvenstveno u umetnosti kroz samostalnu ili udruženu organizaciju izložbi, performansa, tribina i stručnih skupova, i promociju novih projekata i inovacija autora iz zemlje i inostranstva.

 

Naše dodatne aktivnosti su:

 

 1. Obavljanje konsalting i menadžment poslova i pružanje logističke pomoći pravnim i fizičkim licima pri realizaciji promocija, prezentacija i izložbi savremene umetnosti, kulture i dizajna;
 2. Zastupanje umetnika u javnom promovisanju, zaštita interesa umetnika, istoričara umetnosti, teoretičara  umetnosti, prevodilaca, književnika  i  pripadnika drugih  srodnih profesija  u  svim pitanjima vezanim za  status i profesiju;
 3. Posredovanje u prezentovanju, distribuciji i prodaji radova umetnika, kroz savetodavnu,  logističku i organizacionu pomoć u prezentaciji oflajn i na Internetu;
 4. Organizacija i realizacije izdavačke delatnosti (posebno izdavanje kataloga, magazina i drugih publikacija iz oblasti kulture, umetnosti i dizajna) i produkcija malih grafičkih proizvoda (razglednica, sitnih upotrebnih predmeta i dr.), realizacija Internet projekata i emisija različitog kulturnog sadržaja;
 5. Prodaja umetničkih i dizajnerskih radova, stručnih publikacija i knjiga iz oblasti savremene umetnosti i dizajna, kako svojih izdanja tako i izdanja drugih izdavača iz zemlje i inostranstva;
 6. Obavljanje fotografskih usluga, usluga audio – video produkcije, kinematografija i distribucija umetničkih video i digitalnih radova, usluge video i audio montaže i animacije stručnog ili zabavnog karaktera;
 7. Obavljanje delatnosti strukovnih udruženja, umetničkog i književnog stvaralaštva i scenske umetnosti;
 8. Pružanje zanatskih usluga, proizvodnja i prodaja organske hrane, rasada i proizvoda hortikulture i podsticanje razvoja permakulture;
 9. Usluge keteringa, kantine ili kafe kluba, u skladu sa odlukom i potrebama udruženja i to nakon dobijanja svih dozvola nadležnih organa i nakon registrovanja kod istih, a radi osiguranja održivosti Udruženja КОД;
 10. Saradnja sa grupama i pojedincima, državnim organima, obrazovnim institucijama i lokalnom samoupravom  nadležnima u oblastima od značaja za ostvarivanje ciljeva udruženja
 11. Obavljanje delatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mestu napomenutih.

 

II ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 8.

Članstvo u КОД-u je dobrovoljno.

Svi članovi Udruženja imaju jednaka prava i obaveze.

Članstvo u Udruženju može biti:

–        pojedinačno i

–        kolektivno

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, a Skupština verifikuje odluku.

Evidenciju članova Udruženja, u obliku registra, vodi sekretar Udruženja.

Članovi KOД-a su svi osnivači Udruženja. Redovni članovi mogu da budu fizička i pravna lica koja prihvate Statut i ciljeve Udruženja,  dostavom Zahteva za prijem u članstvo Upravnom odboru. Upravni odbor propisuje uslove za prijem novih članova.

U pojedinim slučajevima, član može postati i ono fizičko ili pravno lice koje preporuči neko od osnivača udruženja ili na predlog Upravnog odbora.

 

 

Kolektivni članovi Udruženja mogu biti druga udruženja građana, organizacije, preduzeća i druga pravna lica koja mogu doprineti ostvarivanju ciljeva Udruženja. Kolektivni član mora imenovati lice koje će ostvarivati prava i obaveze predviđene ovim Statutom za članove Udruženja, i koje će biti upisano u registar kolektivnih članova Udruženja.

Član 9.

Lica koja žele da postanu članovi Udruženja treba da podnesu prijavu/zahtev Upravnom odboru (u daljem tekstu: “Odbor”). Odbor će odlučivati o tim prijavama na svom narednom sastanku. Odbor će odlučivati o učlanjenju u skladu sa uslovima koji su propisani ovim Statutom.

Prijava za članstvo u Udruženju sadrži: biografiju, motivaciono pismo, portfolio.

Nakon donošenja odluke o prijemu u članstvo,  kanditat je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prijema fakture na godišni iznos članarine istu uplati. Članstvo će se smatrati punopravnim i počeće da teče od dana plaćanja ispostavljene fakture.

 

Prava i obaveze članova

 

Član 10.

Prijemom u redovno  članstvo, član stiče određena prava i obaveze.

Član ima pravo da:

1)      da bira i bude biran u tela Udruženja,

2)      da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skukpštini kao i preko organa Udruženja,

3)      da blagovremeno i potpuno bude informisan o aktivnostima Udruženja, radu tela Udruženja,

4)      da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u svim aktivnostima Udruženja,

5)      da ističe članstvo u Udruženju,

 

Obaveze redovnog člana su:

 

 1. aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Udruženja,
 1. da redovno plaća  propisanu članarinu,
 2. da čuva ugled Udruženja, ponašajući se u skladu sa Statutom i drugim aktima, kao i utvrđenim načelima Udržuenja,
 3. da redovno i savesno izvršava obaveze koje proizilaze iz članstva u Udruženju,
 4. da aktivno učestvuje u relalizaciji aktivnosti Udruženja,
 5. da doprinosi, sa drugim članovima Udržunja,  ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 6. da poštuje odluke Skupštine i Upravnog odbora udruženja,
 1. da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja,
 2. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Član 11.

Udruženje vodi evidenciju članova. Način vođenja evidencije kao i obrasce za vođenje iste u skladu sa zakonskim propisima utvrđuje Upravni odbor Udruženja.

Prestanak članstva

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje na jedan od sledećih načina:

 

1)      dobrovoljnim istupanjem iz članstva, o čemu se podnosi pismena izjava Upravnom odboru;

2)      brisanjem iz registra u slučaju dužeg (od dve godine) neučestvovanja u radu Udruženja;

3)      isključenjem u slučaju težeg ogrešenja ili grube povrede ciljeva Udruženja predviđenih Statutom.

O prestanku članstva u slučajevima navedenim pod tač. 2. i 3.  st. 1 ovog člana odlučuje Upravni odbor, na predlog Skupštine, s tim da je potrebno da prestanak članstva određenom članu predlože najmanje dva člana Skupštine.

 

Član 13.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Pisana izjava se dostavlja u sedište Udruženja za Upravni odbor.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog nepoštovanja obaveza predvidjenih u članu 10. ovog Statuta, nepoštovanja odredbi ovog Statuta i narušavanja ugleda Udruženja.

Član 14.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na obrazloženi predlog Upravnog odbora, odnosno najmanje pet članova.

Upravni odbor u obavezi je da najkasnije četrnaest dana pred održavanja sastanka Upravnog odbora, dostavi obaveštenje članu da će njegovo isključenje iz članstva biti predmet razmatranja na sastanku Upravnog odbora.

 

Član čije će isključivanje biti predmet razmatranja ima pravo da se izjasni o razlozima za prestanak članstva u pisanoj formi (da dostavi svoje izjašnjenje Upravnom odboru najkasnije tri dana pre održavanja sednice Upravnog odbora) ili da usmeno, tokom sastanka Odbora, iznese argumente za zadržavanje svojstva člana Udruženja.

Upravni odbor će bez obzira da li se član izjasni ili nije imati pravo da razmatra njegovo isključivanje i donese odluku.

Upravni odbor donosi poseban pravilnik o postupku i disciplinskim merama koje izriče.

 

Član 15.

Članovi kojima je na jedan od gore navedenih načina prestalo članstvo u Udruženju nemaju pravo da raspolažu imovinom Udruženja i nemaju pravo na povraćaj novčanih sredstava uplaćenih u vidu članarine, kao ni druga sredstva priložena Udruženju, ali imaju pravo da raspolažu svojim doprinosom radu Udruženja i rezultatima vlastitog rada u okviru Udruženja stečenim za vreme članstva, a prema Pravilniku o radu Udruženja.

 

Član 16.

Počasni član Udruženja, može postati svako lice (fizičko i pravno) koje je zaslužno za realizaciju i razvoj ciljeva i zadataka na kojima se zasniva postojanje i delovanje Udruženja, ako to na predlog Skupštine odluči Upravni odbor i ako to lice prihvati naimenovanje za počasnog člana.

Počasni član ima pravo da prisustvuje Skupštinama Udruženja, ali nema prava i obaveze koje su predviđene ovim Statutom za članove Udruženja.

Ako za počasnog člana bude izabrano pravno lice, to pravno lice mora imenovati lice koje će u njegovo ime obavljati funkciju počasnog člana.

Počasni član može istupiti iz statusa počasnog članstva davanjem pismene izjave o istupanju Upravnom odboru.

Status počasnog člana može prestati i isključenjem u slučaju težeg ogrešenja ili grube povrede ciljeva Udruženja predviđenih Statutom o čemu se odluka donosi na način predviđen u čl. 14. ovog Statuta.

Član 17.

Svaki član koji bude primljen u članstvo Udruženja dobija člansku kartu. Vrstu i oblik članske karte određuje Skupština. Člansku kartu potpisuje Direktor i ona sadrži sledeće podatke:

 

1. registarski broj,

2. ime i prezime za pojedinačnog člana, a za kolektivnog člana ime i prezime lica ovlašćenog za ostvarivanje prava i obaveza članova predviđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja kao i naziv pravnog lica – kolektivnog člana,

3. datum stupanja u članstvo sa pečatom Udruženja,

4. jedinstveni matični broj građanina.

 

III SASATAV, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI ORGANA UDRUŽENJA

Član 18.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Udruženje zastupa Direktor i ima ulogu finansijskog nalogodavca.

Skupština udruženja

Član 19.

Najviše telo upravljanja u Udruženju je Skupština.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Skupština radi u sednicama. Sednice Skupštine mogu biti redovne, vanredne i izborne.

Redovna sednica Skupština se održava jedanput godišnje.

Član 20.

Sednicu skupštine saziva Direktor, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda.

Radom Skupštine rukovodi lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice. Za vođenje sednice Skupština može izabrati radno predsedništvo.

Predsednik Skupštine ili Direktor potpisuju sva akta i odluke koje donosi Skupština.

Član 21.

Vanredna sednica Skupština se zakazuje na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu 1/3 članstva.  Inicijativa za sazivanje vanredne sednice Skupštine mora biti obrazložena. Na vanrednoj sednici Skupštine Udruženja raspravlja se i odlučuje samo o predmetu zbog kog je sazvana.

Sednicu Skupštine saziva Direktor pisanim obaveštenjem o mestu, vremenu održavanja i sa predloženim dnevnim redom.

Sednica Skupštine saziva se najmanje 15 dana pre njenog održavanja.

Član 22.

Sednice Skupštine mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.

Smatra se da su lično prisutni članovi koji na ovaj način učestvuju na sednici Skupštine.

Član 23.

Skupština može punopravno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova Udruženja.

Član 24.

Odluke u Skupštini se donose glasovima većine prisutnih članova.

Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, Skupština odlučuje većinom glasova svih članova kada donosi odluku o izmeni i dopuni Statuta, izboru članova Upravnog odbora i drugim pitanjima određenim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 25.

Odlučivanje u Skupštini vrši se javnim glasanjem.

Skupština može odlučiti i o drugom načinu glasanja.

Član 26.

Delokrug i ovlašćenja Skupštine Udruženja su:

 

1. Donosi Statut Udruženja kao i odluke o njegovoj izmeni i dopuni,

2. Utvrđuje plan i program rada Udruženja i utvđjuje osnovne odrednice sveukupnog delovanja Udruženja,

3. Razmatra aktuelna pitanja iz delovanja i života Udruženja, odlučuje o udruživanju u saveze, statusnim promenama i zauzima stanovišta i donosi odluke, te daje napomene koje su obavezujuće za rad drugih tela i članova Udruženja,

4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora,

5. Odlučuje o ukidanju i formiranju organa Udruženja i izboru članova,

6. Donosi Poslovnik o svom radu i radu radnih tela i druge opšte akte utvrđene Statutom,

7. Razmatra i odlučuje o izveštajima Upravnog odbora i Nadzornog odbora, radnih tela i ovlašćenih osoba u Udruženju.

8. Usvaja godišnje finansijske izveštaje i završni račun, te druge izveštaje o poslovanju koje podnesu Upravni odbor, Nadzorni odbor i druga tela i ovlašćeni članovi Udruženja.

9. Odlučuje o statusnim promenama Udruženja i prestanku rada Udruženja,

10. Odlučuje o drugim pitanjima i predmetima, koje ovim Statutom nisu date u nadležnost drugim telima Udruženja.

Skupština Udruženja može uzeti u razmatranje predmet iz nadležnosti bilo kog tela udruženja ukoliko smatra da je to od interesa za Udruženje.

Ostala pitanja o radu, načinu odlučivanja i postupanja, a koja nisu određena ovim Statutom, biće određena Poslovnikom o radu Skupštine i njenih radnih tela.

Upravni odbor

Član 27.

Upravni odbor upravlja Udruženjem između dve sednice Skupštine Udruženja.

Upravni odbor čini 5 (pet)  članova koje bira Skupština, na predlog članova.

Članovi Upravnog odbora se biraju na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću reizbora.

Članovi Upravnog odbora se biraju iz redova redovnih članova koji imaju potrebna znanja i veštine za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora.

Član 28.

Članovi Upravnog odbora biraju se većinom glasova svih članova Skupštine.

Članovi novoizabranog Upravnog odbora, između sebe, biraju Direktora, zamenika Direktora i Sekretara.

Direktor predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik može ovlastiti druga lica za zastupanje Udruženja u dogovoru sa Upravnim odborom Udruženja.

Za svoj rad i delovanje predsednik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

Zamenik Direktora i Sekretar su ovlašćeni da zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 29.

Upravni odbor deluje i odlučuje na sednicama.

Sednicu Upravnog odbora saziva Direktor, odnosno osoba koja ga u slučaju sprečenosti zamenjuje. Sednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, ali najmanje jednom u 6 (šest) meseci.

Upravni odbor odlučuje većinom prisutnih članova Upravnog odbora, ako za pojedine stvari nije određeno drugačije.

Za punopravno odlučivanje Upravnog odbora na sednici mora biti prisutno najamanje tri    članova Upravnog odbora.

Član 30.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini Udruženja, kao i za sprovođenje njenih odluka i politike.

U ostvarivanju svoga prava Skupština može da opozove: Upravni odbor ili pojedinog člana zbog nedostatka uspeha u radu ili delovanja suprotno zakonu, utvrđenoj politici i drugim odlukama Skupštine Udruženja.

Član 31.

Delokrug i ovlašćenja Upravnog odbora Udruženja su:

1. rukovodi radom Udruženja između dve Sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,

2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja,

3. poverava posebne poslove pojedinim članovima,

4. donosi finansijske odluke i u tom smislu posebno odlučuje o korišćenju sredstava Udruženja i upravlja njegovom imovinom,

5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Skupštine i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje,

6. donosi Pravilnik o radu i druga opšta akta koja ne donosi Skupština,

7. formira stalna ili povremena radna tela Udruženja,

8. odlučuje o realizaciji programskih projekata,

9. odlučuje o osnivanju, od strane Udruženja, drugih organizacija i ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa Statutom i Zakonom.

10. odlučuje o učlanjenju Udruženja u druge organizacije i asocijacije u zemlji i inostranstvu u skladu sa Statutom i Zakonom,

11. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, kao i druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom.

Delovanje i postupanje Upravnog odbora i njegovih tela detaljnije se može utvrditi Poslovnikom o radu Upravnog odbora i njegovih radnih tela, koje će prema potrebi doneti Upravni odbor.

Član 32.

 

                                                                Direktor

 

Direktor treba da poznaje najmanje jedan svetski jezik, da vlada digitalnom pismenošću, da je na rukovodećem položaju bio najmanje dve godine pre izbora za poziciju direktora, da na izbornoj Skupštini za mandat predlaže svoj plan i program rada za naredni mandat.

Direktor predlaže programske aktivnosti i politiku poslovanja Udruženja, rukovodi ljudskim resursima i rukovodi spovođenjem plana i programa Udruženja.

 

 

V JAVNOST RADA

Član 33.

Rad Udruženja je javan.

 

Upravni odbor Udruženja se stara o redovnom obaveštavanju svojih članova kao  i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem Internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

 

VI IMOVINA UDRUŽENJA

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 34.

КОД pribavlja sredstva:

1)      od doprinosa svojih članova,

2)      od legata i poklona,

3)      od donacija i dobrovoljnih priloga,

4)      od podnošenja projekata na konkurs kod državnih organa ili sponzora i donatora u skladu sa zakonom,

5)      iz prihoda stečenih od imovine Udruženja,

6)      iz participacije, kotizacije korisnika programskih aktivnosti,

7)      od prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Udruženja u skladu sa ciljevima udruženja i zakonom,

8)      i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

 

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 35.

 

KOД pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost:

6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute 

 

KOД će početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata. Ostvaren prihod biće upotrebljen za formiranje fonda podrške za mlade umetnike kao i za galerijske aktivnosti.

Član 36.

              U cilju uspešnijeg ostvarivanja opštih i specifičnih potreba i zadataka Udruženje može inicirati formiranje i osnivanje drugih pravnih lica, organizacija i ustanova ili preduzeća u skladu sa zakonskim propisima.

                                                              Član 37.

Odluke o materijalno-finansijskom poslovanju, koje se vodi u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na neprofitne organizacije, donosi Upravni odbor Udruženja.

Upravni odbor donosi odluku o uzimanju nekretnine u zakup kao i izdavanju vlastite imovine u zakup, kao i o drugom sličnom raspolaganju imovinom Udruženja.

 

 

VII ODNOSI I SARADNJA UDRUŽENJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 38.

U cilju uspešnijeg ostvarivanja opštih i specifičnih potreba i zadataka Udruženje može inicirati formiranje i osnivanje posebnih sekcija odnosno može učestvovati u formiranju udruženja sa ciljem ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Član 39.

Radi uspešnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka, Udruženje može ulaziti u partnerske odnose  i ostvariti saradnju sa drugim udruženjima ili savezima, institucijama, a može se uključivati u druge organizacije i asocijacije u zemlji i inostranstvu, zadržavajući potpunu programsku i organizacionu samostalnost.

Odluke iz st. 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

VIII DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH AKATA

Član 40.

Inicijativu za donošenje, izmene i dopune Statuta i drugih akata u Udruženju, koje donosi Skupština, mogu dati:

–          Skupština Udruženja

–          Upravni odbor

–          10 % redovnih  članova Udruženja.

 

Predlog se podnosi u obliku nacrta akta s obrazloženjem. Upravni odbor dostavlja predlog svim telima i članovima Udruženja radi davanja mišljenja i primedbi. Rok za davanje istih ne može biti kraći od 15 dana.

Primedbe i mišljenja prikuplja Upravni odbor, ako Skupština nije odredila drugo telo. Na osnovu pristiglih primedbi i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje konačni predlog, koji daje na odlučivanje Skupštini.

Član 41.

Statut Udruženja kao i njegove izmene i dopune i ostali akti donose se na Skupštini većinom glasova članova Udruženja.

Član 42.

Za praćenje primene i poštovanja Statuta, predlaganje izmena i dopuna, Skupština može osnovati ili imenovati svoje posebno radno telo, kome takođe može poveriti pravo autentičnog tumačenja odredaba ovog Statuta kao i drugih akata koje donosi Skupština. Po pravilu autentično tumačenje jednog od akata Udruženja, daje telo koje je taj akt i donelo.

 

IX PRESTANAK DELOVANJA UDRUŽENJA

Član 43.

Udruženje može prestati sa radom i postojanjem ako nema više uslova za rad Udruženja na osnovu zakona ili voljom članova Udruženja, naročito ako više nema materijalne osnove za rad Udruženja.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, ako i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 44.

Odlukom o prestanku rada istovremeno se rešava pitanje imovine Udruženja.

U slučaju prestanka postojanja – gašenja Udruženja, imovina Udruženja ne može biti podeljena članovima Udruženja niti preneta na bilo koju profitnu organizaciju. Sva imovina prenosi se drugoj neprofitnoj grupi građana, zadužbini, fondaciji ili fondu koji ima slične ciljeve.

 

Skupština će doneti posebnu odluku o tome kojoj neprofitnoj grupi građana, zadužbini, fondaciji ili fondu će preneti imovinu Udruženja u skladu sa Zakonom.

 

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Udruženje može stupati u saveze i međunarodne organizacije a odluku o tome donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

 

Član 46.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana upisa usaglašavanja akata Udruženja poslovnih konsultanata Srbije u Registar udruženja.

 

Član 47.

 

Rok za organizaciju organa i donošenje akata predviđenih ovim Statutom je 18 meseci od dana upisa usaglašavanja akata Udruženja u Registar udruženja.

 

Član 48.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

 

 

 

 

U Beogradu, 18.03.2011. god.                                                  Predsedavajuća Skupštine,

 

Gabriela Vasić

 

_____________________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s